Privatumo politika - Techin
lt en ru

Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro (toliau – TECHIN) privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine techin.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.

2. Svetainė priklauso Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrui, juridinio asmens kodas 306138865, adresas Trinapolio g. 2, 08313, Vilnius.

3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija apie fizinį asmenį, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas ir t.t.

3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

3.3. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

3.4. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t.t.

3.5. Duomenų tvarkytojas – organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

3.6. Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, policija ir t.t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t.y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t.t.

4. Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDR) ir kituose asmens duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5. Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras yra visų TECHIN veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, taip pat duomenų subjektų bei trečių šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas.

6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDR).

7. Asmens duomenų, jų metaduomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą TECHIN, jame dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas tvarkant asmens duomenis veiklos tikslais, bei saugų duomenų subjektų prašymų ir skundų asmens duomenų tvarkymo klausimais nagrinėjimą nustato Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ, RENKAMŲ SLAPUKŲ PAGALBA, TVARKYMO PRINCIPAI

8. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokia informacija pateikiama, kai naudojami slapukai.

9. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų (išreikšti sutikimo su slapukų naudojimu), tačiau gali būti, kad tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

10. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis, surinktus slapukų pagalba, tik šioje Politikoje nurodytų teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, Jūsų sutikimu (BDR (ES) 2016/679 numatytas teisinis pagrindas: 6 str. 1 d. a) p.), kai Asmens duomenys renkami Jums išreiškus sutikimą dėl slapukų naudojimo tikslu prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką/užtikrinti Svetainės funkcionalumą.

11. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

12. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

13. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

III. SLAPUKAI

14. Kad ši Svetainė tinkamai veiktų, ir kad užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

15. Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Trumpalaikiai slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą).

16. Slapukų rūšys:

16.1. Būtinieji(arba techniniai) slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti Svetainės paslaugas ir naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Svetainės funkcijomis, t.y. Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

16.2. Statistiniai (arba analitiniai)slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją ir gauti jos ataskaitas, iš kurių Svetainės valdytojas gali sužinoti kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

16.3. Rinkodaros(arba reklaminiai) slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių naudotojų poreikius, pateikimą naudotojui.

16.4. Funkciniai (arba techniniai)slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba naudotojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.

17. Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai, visi kiti slapukai gali būti įdiegti tik Jums pasirinkus slapukų įrankyje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

IV. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

18. Apsilankius mūsų Svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai, visi kiti slapukai gali būti įdiegti tik Jums pasirinkus slapukų įrankyje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

19. „Google Analytics“ slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Slapukai renka įvairią informaciją apie vartotojus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

20. Kiti slapukai leidžia TECHIN stebėti Svetainės srautus ir vartotojų veiksmus Svetainėje – TECHIN šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

21. „Google“ įvairiai naudoja slapukus. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą, Adwords ir Google Analytics slapukai naudojami rodant skelbimus arba stebint jūsų pasirinkimus.

22. Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi Svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį.

23. Visus kitus naudojamus slapukus ir jų aprašymus galite matyti mūsų naudojamame įrankyje „Cookiebot“ ir keisti Jūsų pasirinkimus.

24. Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad Svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant Svetainėje.

25. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra TECHIN teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

26. „Google Analytics“, „Facebook Pixel”, „Adwords“ mes naudojame kaip analizės įrankį, leidžiantį įvertinti reklamos efektyvumą, suprasdamas veiksmus, kuriuos atliekate mūsų Svetainėje. Mums padeda stebėti reklamas, optimizuoti jas pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimoms reklamoms ir pakartotinės rinkodaros pasiūlymus potencialiems klientams – žmonėms, kurie jau ėmėsi tam tikrų veiksmų mūsų svetainėje. Visus kitus naudojamus slapukus ir jų aprašymus galite matyti mūsų naudojamame įrankyje „Cookiebot“ ir keisti Jūsų pasirinkimus.

27. Šioje Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
BŪTINIEJI:
PHPSESSID Skirtas naudotojo sesijai palaikyti. Galioja, kol neišjungiama naršyklė
cookie-save-select Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. 1 metus
STATISTINIAI:
_ga Užregistruojamas unikalus ID, naudojamas surinkti statistinius duomenis apie internetinę svetainę 2 metai
_gat Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą 1 diena

 

FUNKCINIAI:
X-AB Slapukas naudojamas sujungti, ar pakeisti svetainės turinį. 1 diena
reDimCookieHint Sutikimo su privatumo politika identifikatoriaus slapukas. 1 metai
RINKODAROS:
_fbp Slapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslams. 3 mėnesius
fr Facebook pagrindinis reklamų slapukas, naudojamas pateikti, įvertinti ir pagerinti tinkamų skelbimų atvaizdavimą 3 mėnesius

 

28. Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto Svetainėje ir išreiškus sutikimą dėl slapukų naudojimo. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

29. Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

30. Norime pabrėžti, jog jokie asmens duomenys, leidžiantys nustatyti Jūsų tapatybę, nėra renkami ir bet kokia surinkta informacija yra naudojama tik srauto analizės tikslais. Mūsų naudojamų slapukų pagalba renkame šią informaciją:

30.1. bendras apsilankiusių vartotojų skaičius;

30.2. vartotojo praleistas laikas puslapyje;

30.3. vartotojų peržiūrėtas puslapių skaičius / skaičius per sesiją;

30.4. naujų / senų lankytojų santykis;

30.5. kokia naršykle buvo aplankytas puslapis, jos versija ir kalba;

30.6. vietovė iš kurios buvo aplankytas puslapis;

30.7. įrenginys, kuriuo buvo peržiūrėtas puslapis (stacionarus kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar mobilus telefonas);

30.8. kokiu būdu buvo patekta į puslapį (tiesiogiai įrašius naršyklėje internetinį adresą, per paieškos sistemas (Google ir kt.), per socialinius tinklus („Facebook“ ir pan.), per kitas nuorodas.

31. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų, kurie surinkti slapukų pagalba, turi TECHIN darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir Svetainės tobulinimą. Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti TECHIN partneriai, kurie teikia TECHIN interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba TECHIN Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

32.Mes naudojame „Google Analytics“ įrankį analizuoti šios Svetainės naudojimą. „Google Analytics“ generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi portalu (susipažinti su „Google“ privatumo politiką galite čia).

V. SUTIKIMO DAVIMAS DĖL SLAPUKŲ NAUDOJIMO

33. Būtinieji (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas naudotojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą. Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (statistiniai, reklaminiai, jeigu tokie naudojami) slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai naudotojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą naudotojas pažymi Svetainėje automatiškai atsidarančiame pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.

34. Dėl kiekvienos rūšies slapukų naudojimo duomenų valdytojas prašo atskiro sutikimo, kuris duodamas naudotojo aktyviais veiksmais uždedant varneles ties norimais įrašyti slapukais ir paspaudžiant mygtuką „Patvirtinti pasirinktus slapukus“. Paspaudus mygtuką „Patvirtinti visus slapukus“ laikoma, kad naudotojas sutinka su visų išvardintų slapukų įrašymu ir naudojimu.

35. Jeigu naudotojas nepažymės pasirinkimo dėl statistinių, reklaminių slapukų rinkimo ir tvarkymo, tačiau paspaus „Patvirtinti pasirinktus slapukus“, tai tokiu atveju nebus naudojami jokie slapukai, išskyrus būtinuosius (techninius) slapukus, kurie naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

36. Naudotojas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

37. Naudotojui neišreiškus pasirinkimo dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus įdiegti (išskyrus būtinuosius), tačiau pranešimas apie slapukų naudojimą pasirodo kiekvieną kartą, kai naudotojas apsilankys Svetainėje.

38. Naudodamiesi Svetaine ir informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate Svetainės valdytojui į Jūsų įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.

VI. SLAPUKŲ VALDYMAS

39. Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus.

40. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

41. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės nustatymais ir papildoma informacija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

42. Visose interneto naršyklėse numatyta galimybė valdyti, ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudotojo naudojamos naršyklės. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse.

43. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

44. Daugelis slapukų yra trumpalaikiai (seanso) ir jie išnyksta, kai naudotojas baigia sesiją (t. y. uždaro naršyklę). Kiti slapukai (pavyzdžiui, statistiniai, rinkodaros) yra ilgalaikiai ir jie saugomi kompiuteryje tam tikrą laiką. Ilgalaikių slapukų saugojimo terminai nurodyti slapukų aprašyme.

45. Trumpalaikiai slapukai įrašomi nuo to momento, kai naudotojas atidaro naršyklę iki tol, kol ją uždaro. Kai uždaroma naršyklė, šie slapukai automatiškai ištrinami. Ilgalaikiai slapukai yra saugomi kompiuteryje, kol naudotojas juos ištrina naršyklėje arba jų galiojimo laikas pasibaigia

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. TECHIN turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.

 

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras
Trinapolio g. 2, Vilnius, 08313
Tel. (8 5) 269 7455
El. paštas: info@techin.lt