Administracinė Informacija: Skaidrumas, Struktūra ir Dokumentai
lt en ru

Administracinė informacija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre (toliau – TECHIN) tikslas – siekti, kad TECHIN vykdoma veikla būtų skaidri.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą TECHIN atsakinga Veiklos administravimo departamento vadovė Neringa Žarnauskienė, tel. +370 692 06272 , el. paštas neringa.zarnauskiene@techin.lt

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus TECHIN galima pateikti*: 

 • el. paštu pranesk@techin.lt  
 • paskambinus telefonu (8 5) 269 74 55
 • atvykus į TECHIN (adresu Trinapolio g. 2, Vilnius) pateikti pranešimą raštu

*Užtikriname Jūsų asmens informacijos konfidencialumą, be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami (išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti). Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas gali būti ir anoniminis, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Asmuo, pateikęs pranešimą, apie korupcijos apraiškas, gali būti neinformuojamas apie priimtus sprendimus, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už šiuos veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Korupcijos prevencijos įstatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Dokumentai ir kita informacija

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro (toliau – TECHIN) kanalu.

TECHIN vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su TECHIN sieja ar siejo  darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys. 

Kompetentingu subjektu, administruoti TECHIN vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) paskirta darbuotoja: Veiklos administravimo departamento vadovė Neringa Žarnauskienė, mob. +370 682 12723, el.p. neringa.zarnauskiene@techin.lt,  Trinapolio g. 2, Vilnius.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrą oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Trinapolio g. 2 Vilnius; 
 • atsiųsti Pranešimo apie pažeidimą formąarba laisvos formos pranešimą paštu, adresu Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius, ant voko turi būti nurodyta žyma ,,Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją
 • teisė gauti kompensaciją
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas
 • atleidimas nuo atsakomybės

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems TECHIN, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Apie korupciją taip pat galima pranešti: 

 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis)
 • el. p. pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą  Pranešimo apie pažeidimą formą
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Pranešimo apie pažeidimą forma

Asmens duomenų apsauga

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro 

Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) 

Trinapolio g. 2, Vilnius, 08313 

El.p. dap@techin.lt  

Pagrindinė DAP pareiga – sudaryti sąlygas TECHIN ir jo darbuotojams laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti TECHIN tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. 

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi.
DAP privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu. 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga  Valstybinė Duomenų apsaugos inspekcija. 

TEISĖS AKTAI: 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

KITA AKTUALI INFORMACIJA: 

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje 

Dėl asmens duomenų pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (Rekomendacija)

Dokumentai ir kita informacija