Administracinė Informacija: Skaidrumas, Struktūra ir Dokumentai
lt en ru

Administracinė informacija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre (toliau – TECHIN) tikslas – siekti, kad TECHIN vykdoma veikla būtų skaidri.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą TECHIN atsakinga Veiklos administravimo departamento vadovė Neringa Žarnauskienė, tel. +370 692 06272 , el. paštas neringa.zarnauskiene@techin.lt

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus TECHIN galima pateikti*: 

 • el. paštu pranesk@techin.lt  
 • paskambinus telefonu (8 5) 269 74 55
 • atvykus į TECHIN (adresu Trinapolio g. 2, Vilnius) pateikti pranešimą raštu
 • siųsti pranešimą paštu, adresu TECHIN, Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius. Ant voko nurodyta žyma „Kompetentinga subjektui asmeniškai“;
 • Paskambinti specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje 85 266 3333, pranešti el.paštu stt@stt.lt;
 • Paskambinti į Prokuratūrą pranešėjų karštosios linijos telefonu, 8 5 266 2329. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba pranešti el. paštu apsauga@prokuraturos.lt

*Užtikriname Jūsų asmens informacijos konfidencialumą, be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami (išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti). Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas gali būti ir anoniminis, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Asmuo, pateikęs pranešimą, apie korupcijos apraiškas, gali būti neinformuojamas apie priimtus sprendimus, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už šiuos veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Korupcijos prevencijos įstatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

 • Informacija ruošiama

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

 • 2023 m. TECHIN korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta
 • 2022 m. TECHIN korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta

Dokumentai ir kita informacija

Pranešėjų apsauga

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro (toliau – TECHIN) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su TECHIN sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

 

Kompetentingu subjektu, administruoti TECHIN vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) paskirta – Veiklos administravimo departamento vadovė Neringa Žarnauskienė (tel. +370 682 12723, el.p. neringa.zarnauskiene@techin.lt, Trinapolio g. 2, 08313, Vilnius), o jos nesant veiklos administravimo vadybininkė Regina Mizarienė (tel. +37065631503, el.p. regina.mizariene@techin.lt, Trinapolio g. 2, 08313, Vilnius).

 

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrą oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Trinapolio g. 2, Vilnius;
 • atsiųsti nustatytos arba laisvos formos pranešimą paštu, adresu Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, ant voko turi būti nurodyta žyma ,,Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu .
 • atsiųsti nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@techin.lt, siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu .

 

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre vidiniu kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik šiais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius TECHIN, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

 

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems TECHIN, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

 

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Pranešimo apie pažeidimą forma

Asmens duomenų apsauga

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro 

Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) 

Trinapolio g. 2, Vilnius, 08313 

El.p. dap@techin.lt  

Pagrindinė DAP pareiga – sudaryti sąlygas TECHIN ir jo darbuotojams laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti TECHIN tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. 

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi.
DAP privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu. 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga  Valstybinė Duomenų apsaugos inspekcija. 

TEISĖS AKTAI: 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

KITA AKTUALI INFORMACIJA: 

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje 

Dėl asmens duomenų pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (Rekomendacija)

Dokumentai ir kita informacija