Veiklos sritys - Techin
lt en ru

Veiklos

Sritys

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras, trumpasis pavadinimas – TECHIN. 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. 

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖ PASKIRTIS – profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.  

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. 

Pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. 

Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. Atitinkamo Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio kvalifikacijas ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.