Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas - Techin
lt en ru
NR. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002 Projekto vykdytojas: Alytaus profesinio rengimo centras

Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas

2018 m. gegužės 30 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė: 5 metai 7 mėn.

Alytaus profesinio rengimo centras (APRC) su projekto partneriu Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centru (TECHIN) įgyvendina projektą „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas”, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra”.

Projekto partneris

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN)

Projekto tikslas

gerinti besimokančių asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai užtikrinant aukščiausios kokybės švietimo paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančio asmens, darbo rinkos ir valstybės poreikius, kartu didinant APRC ir TECHIN sektorinio praktinio mokymo centrų patrauklumą ir prieinamumą visuomenei.

Bendra projekto vertė

5 047 374,45 EUR iš jų projekto partneriui skirtos lėšos: 1 078 415,13 EUR

Projekto aprašymas

Projekto metu bus papildomai įsigyjama moderni įranga, modernizuojama APRC ir TECHIN sektorinio praktinio mokymo centrų švietimo infrastruktūra. Tokiu būdu bus didinama mokslo ir švietimo paslaugų įvairovė, sudarytos sąlygos aukštesnei mokymų kokybei, prieinamumo ir interaktyvumo didinimui, kas leis sudaryti sąlygas besimokančiųjų skaičiaus didėjimui.

Projekto veiklų įgyvendinimas ir sektorinio praktinio mokymo centrų infrastruktūros plėtojimas, leis užtikrinti aukštą teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę, geresnį mokinių pasirengimą praktinei veiklai bei jų sėkmingą integraciją darbo rinkoje.

Projekto pasekmių ir poveikio vertinimas rodo teigiamas įgyvendinto projekto ilgalaikes pasekmes ir poveikį APRC ir TECHIN veiklai. Svarbiausios projekto pasekmės: darbo rinkos poreikius tenkinančios atnaujintos ir naujos formalios ir neformalios profesinio mokymo programos, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, sėkmingai dirbančios verslo įmonės, pagerinta mokymo(si) ir darbo aplinka, padidintas APRC ir TECHIN patrauklumas. Projekto poveikis: teikiamų paslaugų lankstumas ir jų prieinamumo padidinimas, viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizavimas, sąlygojantis geresnes darbo ir mokymosi sąlygas, naujų mokymo formų įdiegimas sektoriniame praktinio mokosi centre, darbo rinkai reikalingų profesinių gebėjimų ugdymas.